Algemene Voorwaarden

Op GO Overijssel zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Evenement: het jaarlijkse festival GO Overijssel.
• Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
• Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
• Organisator: samenwerkingsverband tussen Sportservice Overijssel, SportService Zwolle, GGD IJsselland, Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle.

2. PORTRETRECHT
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

3. PERSOONSGEGEVENS
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door deelname aan dit evenement verleent de deelnemers toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

4. ANNULERING
Indien de deelnemer onverwacht verhinderd is, kan hij zich altijd laten vervangen door een collega of een relatie. Dit dient per mail te worden doorgegeven via info@go-overijssel.nl.
Kosteloos annuleren is mogelijk per email tot één week voor aanvang van het evenement door een mail te sturen naar info@go-overijssel.nl. De deelnemer ontvangt per mail een bevestiging van de annulering. Vanaf één week voor aanvang van het evenement is de deelnemer het volledige
deelnamebedrag verschuldigd.
De annuleringsvoorwaarden gelden vanaf het moment dat de deelnemer zich via de site heeft aangemeld voor het evenement. En dus niet pas vanaf het moment dat de bijbehorende factuur is betaald.